:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

สภาพทางเศรษฐกิจการประกอบอาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพพื้นดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์

     - เกษตรกรรม
     - รับจ้าง
     - เลี้ยงสัตว์ ประมง
     - ธุรกิจ ค้าขายและอื่น ๆ
ประมาณ 55%
ประมาณ 25%
ประมาณ 10%
ประมาณ 10%
       
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนด้านการอุตสาหกรรมก็จะมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมครัวเรือน รายได้เฉลี่ย 54,696 บาท/คน/ปี
                 
การเกษตรกรรม
     สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลภูผาแดง มีลักษณะเป็นชุมชนศูนย์กลางบริการทางการเกษตรกรรม ซึ่งมีความสำคัญสูงสุด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ไม้ผลบางชนิด การปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงควบคู่ไปกับการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน
                  
การพาณิชยกรรมและบริการ
     จำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ มีดังนี้
     1. ตลาดสด
     2. สถานีบริการน้ำมัน
     3. ร้านค้าทั่วไป
     4. ร้านอาหาร
     5. อู่ซ่อมรถ
     6. ร้านเสริมสวย
2 แห่ง
2 แห่ง
109 แห่ง
15 แห่ง
17 แห่ง
10 แห่ง
                   
การอุตสาหกรรม
     สำหรับการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดงเป็นอุสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมครัวเรือน ได้แก่ โรงสีข้าวและทอผ้าไหมขิด