:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นางพิกุล เวชบรรพต
ประธานหมู่ที่ 1 หนองอ้อ
โทร. 081-5742569
นายชวน พิมพานันท์
ประธานหมู่ที่ 2 หนองอ้อ
โทร. 085-9278414
นายคำพอง สิงห์สองคร
ประธานหมู่ที่ 3 หนองอ้อ
โทร. 083-2899834
นางมะลัด ทอนวงค์ยา
ประธานหมู่ที่ 7 หนองอ้อ
โทร. 087-2152216
นางอนงค์ เนาวบุตร
ประธานหมู่ที่ 1 โนนหวาย
โทร. 085-3619328
นางหนูจันทร์ อ้อยแขม
ประธานหมู่ที่ 2 โนนหวาย
โทร. 086-8834416
นางจินดา โฮมชัยวงค์
ประธานหมู่ที่ 5 โนนหวาย
โทร. 065-0467072
นางแก้วทะเบียน บัวใหญ่รักษา
ประธานหมู่ที่ 8 โนนหวาย
080-1783785
นางพิจิตตรา ประการแก้ว
ประธานหมู่ที่ 9 โนนหวาย
085-0108224