:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

สำนักปลัด
พันจ่าเอกชินกร เกรียงไกร
ปลัดเทศบาล
โทร 093-05733535
จ่าเอกสุรสิทธิ์ พิมพ์สวัสดิ์
รองปลัดเทศบาล
โทร 083-3459324
พันจ่าเอกนพดล ไชยกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 094-2917129
จ่าเอกยุทธยา ทาสิมมา
นิติกรชำนาญการ
โทร. 096-7207708
จ่าเอกกฤษณะ อุ่นแสง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. 088-9783449
นางนิตยา ลมกาหลง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรระดับปฏิบัติการ
โทร. 088-5714527
จ่าสิบโทศุภวุฒิ บุตรสีน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. 085-7597468
จ่าสิบเอกกีรติ สาขามุละ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 065-6594746
นางสาวณัฎฐณิชชาร์ ศิริมณี
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 098-6141210