Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลภูผาแดง อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ อยู่ห่างจากอำเภอหนองวัวซอ ประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ระยะทางจากเทศบาล - จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 39 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2315 สายหนองวัวซอ – อูบมุง ตัดผ่านเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก
              
เนื้อที่
     เทศบาลตำบลภูผาแดง มีพื้นที่ทั้งหมด 7.92 ตารางกิโลเมตร  
        
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
     เทศบาลตำบลภูผาแดง มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน โดยมีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร ส่วนสภาพภูมิอากาศเป็นไปตามฤดูกาล ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด เนื่องจากอยู่ใกล้ภูเขา และในฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ ทำให้ฝนตกชุกหนาแน่นพอสมควร
                 

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ หมู่บ้านโนนสำราญ
เทศบาลตำบลโนนหวาย หมู่บ้านโคกหนองแซงและหมู่บ้านเสาเล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อและติดเขตป่าสงวน
เทศบาลตำบลโนนหวาย หมู่บ้านหนองเม็กและหมู่บ้านทุ่งห้วยทราย

จำนวนหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน ดังนี้
     ตำบลหนองอ้อ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ
          1. บ้านหนองอ้อใต้
          2. บ้านหนองอ้อ
          3. บ้านศรีชมชื่น
          4. บ้านหนองสวรรค์
     ตำบลโนนหวาย ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ
          1. บ้านโนนหวาย
          2. บ้านพังคี
          3. บ้านโนนหวายใต้
          4. บ้านศรีสว่างอารมณ์
          5. บ้านโนนนาคำ

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9

 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th