Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     มีประชากรทั้งหมด 8, 086 คน เป็นชาย 3,944 คน เป็นหญิง 4,142คน จำนวนครัวเรือน 2,375ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565 สำนักทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลภูผาแดง)
      จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง แยกตามเพศ และความหนาแน่นของครัวเรือน ดังนี้
ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
บ้านหนองอ้อใต้ (ม.1)
บ้านหนองอ้อ (ม.2)
บ้านศรีชมชื่น (ม.3)
บ้านหนองสวรรค์ (ม.7)
บ้านโนนหวาย (ม.1)
บ้านพังคี (ม.2)
บ้านโนนหวายใต้ (ม.5)
บ้านศรีสว่างอารมณ์ (ม.8)
บ้านโนนนาคำ (ม.9)
552
323
658
395
410
618
318
335
335
571
297
664
433
451
631
338
366
391
1,123
620
1,322
828
861
1,249
656
701
726
286
185
375
252
232
411
270
175
189
  รวม 3,944 4,142 8,086 2,375
 
           
การศาสนา
     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.83% และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.11% ศาสนาซิกส์ 0.02% อื่น ๆ 0.04% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีวัดที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
     1. วัดรัตนาราม
     2. วัดป่าธรรมคุณวรจิตร
     3. วัดบ้านโนนหวาย
     4. วัดป่าพัฒนาธรรม
    
ประเพณีประจำท้องถิ่น
     ประเพณีประจำท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ที่นิยมปฏิบัติกันทุกปี เริ่มตั้งแต่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีแข่งเรือยาว เป็นต้น 
     
การศึกษา
     - โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม (มัธยม)
     - โรงเรียนบ้านหนองอ้อ (ประถม)
     - โรงเรียนบ้านโนนหวาย (ประถม)
     - โรงเรียนรัฐประชา 509 (ประถม)
     - ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลภูผาแดง
    
   
     
ด้านกีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
     1. สนามกีฬาเอนกประสงค์   
     2. สนามฟุตบอล 
     3. สนามบาสเกตบอล
     4. สนามตะกร้อ
     5. ห้องสมุดประชาชน
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th