Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา คือ
          1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทาง ทางระบายน้ำ
          1.2 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
          1.3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ
          1.4 จัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค
          1.5 การวางผังเมือง

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
     ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา คือ
          2.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
          2.2 การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
          2.3 การสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
          2.4 การพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุน
          2.5 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
          2.6 การส่งเสริมสินค้า OTOP
          2.7 การส่งเสริมการลงทุน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา คือ
          3.1 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          3.2 ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
          3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          3.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
          3.5 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เด็ก คนชรา
          3.6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวไทยอยู่อย่างอบอุ่น

4. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค
     ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา คือ
          4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
          4.2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          4.3 การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชน สถานที่

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา คือ
          5.1 การจัดระบบระบายน้ำทิ้งจากชุมชน
          5.2 การรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของบ้านเมือง
          5.3 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
          5.4 การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม
          5.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ
          5.6 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
     ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา คือ
          6.1 การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อขจัดสิ้นยาเสพติด
          6.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
          6.3 การส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
          6.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ
     ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา คือ
          7.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
          7.2 การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการบริการประชาชน
          7.3 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
          7.4 การพัฒนารายได้
          7.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารราชการ

 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th