Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

 

กองช่าง
ปรับปรุงกระบวนการการทำงานและลดขั้นตอน ระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง
กองช่าง  เทศบาลตำบลภูผาแดง
 
ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาดำเนินการเดิมตาม  พรบ.  2522 ระยะเวลาที่ปรับลด
ไม่เกิน  1  ชั้น 2  ชั้นขึ้นไป
ตรวจหลักฐาน 1  วัน 30  นาที 45  นาที
ตรวจเขต  ตรวจสถานที่ 10  วัน 1  วัน 2  วัน
ตรวจด้านสถาปัตยกรรม 7  วัน 1  วัน 2  วัน
ตรวจด้านวิศวกรรม 7  วัน 1  วัน 2  วัน
ผู้อำนวยการกองช่าง 1  วัน 30  นาที 45  นาที
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดฯ 1  วัน 30  นาที 45  นาที
นายกเทศมนตรีหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 2  วัน 30  นาที 45  นาที
ชำระค่าธรรมเนียม, ออกใบอนุญาต 1  วัน 10  นาที 15  นาที
รวมระยะเวลาพิจารณาอนุญาต 30  วัน 5  วัน 7  วัน
                                   แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
                                               ขั้นตอนการให้บริการ
  1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ  ข.1) พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
   2. นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะ 
       และตรวจพิจารณาแบบ
   3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาต
4. ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต 
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.  บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
2.  สำเนาโฉนดที่ดิน (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
3.  แบบแปลนการก่อสร้าง
4.หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
กรณีก่อสร้างบ้านขนาดเกิน  150  ตร.ม.  เอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้
1.  รายการคำนวณโครงสร้าง
2.  สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3.  หนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
                                แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน  ถมดิน
                                                  ขั้นตอนการให้บริการ
  1.      ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตขุดดิน ถมดิน  พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น
   2. นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะ 
       และตรวจพิจารณาแบบ
   3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาต
   4. ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.  บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
2.  สำเนาโฉนดที่ดิน (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
3.   แบบแปลน  รายละเอียดการขุดดิน  ถมดิน  
4.  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5.  สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพรับรองของผู้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
    ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
                                 เอกสารสำคัญในการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
            1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต       จำนวน   2   แผ่น
            2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต                          จำนวน   2   แผ่น        
            3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง                             จำนวน   2   แผ่น        
            4.  แบบแปลนอาคารที่จะทำการก่อสร้าง                   จำนวน   3   ชุด               
 
กรณีก่อสร้างอาคารเกิน 150 ตร.ม.  ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
            1. รายการคำนวณโครงสร้าง                                     จำนวน    1     ชุด
            2. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    ควบคุม จำนวน    1     ชุด 
            3. หนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   ควบคุม จำนวน    1     ชุด
อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
                           ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต     ๒๐   บาท
                           ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคารแบ่งตาม 
         -  บ้านพักอาศัย                    ตารางเมตรละ  50  สตางค์
         -  อาคารพาณิชย์                  ตารางเมตรละ  4  บาท
         -  โรงงาน, โกดังเก็บของ        ตารางเมตรละ   4  บาท       
งานทะเบียน
จ้าบ้าน   มีหน้าที่ดังนี้                                  
- แจ้งการเกิด 
- แจ้งการตาย
- แจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลในทะเบียนบ้าน
การแจ้งการเกิด
   ๑) แจ้งต่อนายทะเบียน
      ท้องที่ที่มีการเกิด             
   ๒) แจ้งต่อนายทะเบียน
       ท้องที่อื่น
เงื่อนไขการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
 ผู้แจ้ง บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
 หลักฐาน หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) หรือผลการ
 ตรวจดีเอ็นเอ
 ท้องที่ที่แจ้งได้ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่บิดา มารดา
 ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
เด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 
- อายุต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์ 
- เจ้าหน้าที่ พม.ที่รับตัวเด็กนั้นไว้ เป็นผู้แจ้งการเกิด 
- แจ้งที่สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่หน่วยงาน พม.ซึ่งรับ
  ตัวเด็กนั้นไว้ตั้งอยู่ 
- ต้องเสนอนายอำเภอพิสูจน์สถานะ การเกิดและสัญชาติ 
เด็กเร่ร่อนหรือเด็กไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง
- อายุต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
- เป็นเด็กที่อยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐที่มี
  หน้าที่ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก หรือหน่วยงานเอกชนที่
  กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด
- หัวหน้าหน่วยงานที่สงเคราะห์หรืออุปการะเด็ก 
  เป็นผู้แจ้งเกิด
        
 
สถานที่ยื่น สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้รับมอบอำนาจมีภูมิลำเนาอยู่   
             (นายทะเบียนเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านชั่วคราวฯ)                               
เพิ่มชื่อคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ (ไม่มีหลักฐานการเกิดแต่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง)
  - มีหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย...ทำเรื่องขอตรวจสอบ
   - แจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่หน่วยงานซึ่งอุปการะ
    เด็กตั้งอยู่
   - ต้องเสนอนายอำเภอพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติ
   การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา 
    ผู้แจ้ง แจ้งด้วยตนเอง/บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่
      บรรลุนิติภาวะ
   สถานที่แจ้ง สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีการเกิด/สำนัก
      ทะเบียนแห่งท้องที่ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วย
      กฎหมายมีชื่อในทะเบียนบ้าน
   - กรณีเด็กอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป ต้องเสนอนายอำเภอ
     พิสูจน์สถานะ การเกิดและสัญชาติ
   - กรณีเด็กอายุไม่เกิน ๗ ปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำร้อง ให้
     นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิสูจน์
     สถานะ การเกิดและสัญชาติแทนนายอำเภอ
   หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๒๐/๑)
   ใครขอได้บ้าง... คนสัญชาติไทยและคนไม่มีสัญชาติไทยที่ 
   เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้แจ้งเกิด หรือแจ้งแล้วแต่ไม่มีสูติบัตร
  หรือสูติบัตรหายไม่สามารถคัดได้
   ใช้หลักฐานอะไร... 
   ๑) รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๒ รูป  
   ๒) หลักฐานการมีชื่อในเอกสารการทะเบียนราษฎร  
   ๓) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย (ถ้ามี)
   ผู้ยื่นคำขอ  
   ๑) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ยื่นคำขอ
       ด้วยตนเอง  
   ๒) ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ ให้บิดา มารดา 
       หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ยื่นแทน
  สถานที่ยื่นคำขอ สำนักทะเบียนแห่งที่ผู้นั้นเกิด หรือแห่งที่
   ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือแห่งที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา    


 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th