Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” คืออัตราการเก็บภาษีจากการเข้าทำประโยชน์บนที่ดิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และปรับปรุงปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินในท้องถิ่นให้มีความทันสมัย โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นครั้งแรก
ใครต้องเสียภาษีที่ดิน
 • เจ้าของที่ดิน / เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง / เจ้าของห้องชุด
  ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
  มีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น 
  เช่น หากซื้อคอนโดในเดือนมิถุนายน 2563 จะยังไม่ต้องเสียภาษีที่ดินในเดือนสิงหาคม 2563 เพราะไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่จะต้องเสียภาษีที่ดินในปี 2564
 • หากเก็บค่าเช่ารายวัน จะต้องเสียภาษีที่ดินประเภทพาณิชยกรรม แต่หากปล่อยเช่าเป็นรายเดือน หรือรายปี จะถือว่าเป็นบ้านเพื่อใช้อยู่อาศัย เสียภาษีในอัตราที่ถูกกว่ามาก
  ในทางกฎหมาย คนที่จ่ายภาษีคือเจ้าของทรัพย์สิน แต่ในทางปฏิบัติเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็สามารถเจรจาให้ผู้เช่าเป็นผู้จ่ายภาษีที่ดินแทนได้เช่นกัน หรือจะแบ่งจ่ายกันคนละครึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่าย
* กรณีทรัพย์สินนั้นมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน
           เช่น ที่ดิน หรือห้องชุด มีเจ้าของร่วมกันหลายคน สามารถตกลงให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้จ่ายภาษีที่ดินคนเดียวก็ได้ หรือจะร่วมกันจ่ายก็ได้
ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ขึ้นอยู่กับการเข้าทำประโยชน์บนที่ดิน โดยแบ่งประเภทออกเป็นที่ดินใช้ประโยชน์ และไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดังนี้
ที่อยู่อาศัย
ถือเป็นที่ดินใช้ประโยชน์ ผู้เสียภาษีคือเจ้าของบ้านหลังหลักคือผู้ที่มีชื่อบนโฉนดและทะเบียนบ้าน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน ส่วนบ้านหลังอื่นๆ ใช้ชื่อเจ้าของบ้านที่มีชื่อในโฉนด แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็ได้
ที่อยู่อาศัยสำหรับใช้ประโยชน์อื่นๆ
กรณีเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
 
 
ที่ดินรกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์
กรณีเป็นที่ดินที่ทิ้งรกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ในปีก่อนหน้า ยกเว้นว่าจะมีกฎหมายห้ามหรือให้ทิ้งไว้เพื่อการเกษตร หรือปล่อยไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 

 
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แต่งตั้งพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดเวลาสำรวจก่อนการสำรวจ ไม่น้อยกว่า 15 วัน
  อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สำรวจประเภท จำนวน ขนาด และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
  อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จัดทำบัญชี รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
  อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งข้อมูลตามบัญชีฯ ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบก่อนประเมินภาษี เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินภาษี
 • อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บ
  อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (รายการ ราคาประเมินที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อัตราภาษี/จำนวนภาษี) ให้ผู้เสียภาษี
ขั้นตอนที่ 3 การชำระภาษี
ถ้าผู้เสียภาษี เห็นด้วยกับการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีที่จัดเก็บ สามารถชำระภาษีภายใน เม.ย. (ปี 2563 ขยายเวลาถึง ส.ค. 2563) แต่ถ้าชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือค้างชำระ จะต้องจ่ายทั้งค่าภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มด้วย ส่วนกรณี ผู้เสียภาษีที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ของ อปท. และอัตราภาษีที่จัดเก็บ สามารถยื่นเอกสารคำร้องคัดค้าน ได้ตามขั้นตอนดังนี้
 1. ยื่นคำร้องคัดค้านภายใน 30 วัน ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้องภายใน 60 วัน ถ้าเห็นชอบ/พิจารณาล่าช้า รับเงินคืนภายใน 1 ปี ถ้ายังไม่เห็นชอบ ทำตามขั้นตอน ข้อ 2 ต่อไป
  ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีประจำจังหวัดวินิจฉัยภายใน 60 วัน และถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี และถ้ายังไม่เห็นชอบ ก็สามารถทำตามขั้นตอนที่ 3
  ยื่นฟ้องศาลภายใน 30 วัน ที่ศาลภาษีอากรกลาง
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th