Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
หมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมขิด
Responsive image
"บ้านศรีชมชื่น เป็นหมู่บ้านสืบสานภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมขิด"
บ้านศรีชมชื่น เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้ามาเนิ่นนาน ในอดีตชาวบ้านจะทำอาชีพเกษตร หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วผู้ชาย
จะไปทำงานต่างจังหวัด ส่วนผู้หญิงและผู้เฒ่าจะอยู่บ้านทำการทอผ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน สมัยก่อนปลูกฝ้ายเอง
ทำผ้าถุงเอง และเลี้ยงหม่อนไหมไปด้วย การทอผ้าขิดเป็นความคิดมาตั้งแต่โบราณ เมื่อก่อนทอเป็นผ้าขิดฝ้าย นำมาเย็บ หมอนขิด
เมื่อปี พ.ศ. 2525 หมู่บ้านได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล
วงและได้มีโอกาสทูลเกล้าฯถวายหมอนขิดแด่พระองค์ท่าน เมื่อพระองค์ท่านทรงรับหมอนขิดนั้นแล้ว ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 6,000 บาท สำหรับการเลี้ยงหม่อนไหม ปัจจุบันบ้านครีชมชื่นได้ริบการจัดตั้งเป็นศูนย์การแสดง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมขิด ของจังหวัดอุดรธานี
         
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565