Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
Responsive image
Responsive image
นายอุทัย บัวใหญ่รักษา
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง 089 575 3204
Responsive image
Responsive image
จ่าอากาศเอกสมยศ วงศ์ไชย
รองนายกเทศมนตรี 085 013 1731
Responsive image
Responsive image
นายปฐมพร ชื่นชม
รองนายกเทศมนตรี 084 7955 4003
Responsive image
นายประสิทธิ์ ภูมิโยชน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 065 116 5354
Responsive image
Responsive image
นายเถลิงศักดิ์ แสวงศรี
เลขานุการนายก 099 204 1094
Responsive image
พันจ่าเอกชินกร เกรียงไกร
ปลัดเทศบาล 093-05733535
Responsive image
จ่าเอกสุรสิทธิ์ พิมพ์สวัสดิ์
รองปลัดเทศบาล 083-3459324
Responsive image
พันจ่าเอกนพดล ไชยกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด 094-2917129
Responsive image
นางบุบผา แสวงผล
ผู้อำนวยการกองคลัง 084-6038252
Responsive image
นายสนิทวงค์ สิทธิ์เชียงพิณ
ผู้อำนวยการกองช่าง 089-6239557
Responsive image
นางจารนัย ทวีไทย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 080-1899989
Responsive image
นายเชษฐา ศรีปิดตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 098-9163554
Responsive image
นางสาวกานต์ธีรา นาบง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 086-2403710
Responsive image
นายสุวัตชัย ชื่นชม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 096-803417
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th